تعداد مقالات: 25
1. جلد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393


2. ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکان‌سنجی استفاده از آن در ایستگاه‌های همدید استان فارس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-16

برومند صلاحی؛ محمود بهروزی؛ محمد ابراهیمی؛ حسن جمس


4. شناسنامه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393


5. بررسی پراکنش زمانی - مکانی بیشینه بارش محتمل (PMP) در استان فارس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-36

مهدی نارنگی فرد؛ کمال امیدوار


6. بررسی ساختار جو در زمان رخداد طوفان‌های تندری همراه با بارش شدید در شمال شرق ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 0-0

10.22108/jac.2018.101785.1008

عبدالرضا کاشکی؛ مهدی اسدی؛ حسن حاجی محمدی


7. آب و هواشناسی توفان‌های گرد و غبار در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-12

معصومه زنگنه


8. تاثیر اقلیم بر فنولوژی بادام در شهرستان نجف‏آباد در دمای فعال

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-52

زهرا میرعباسی نجف آبادی؛ سعید موحدی؛ علی براتیان


9. تغییرپذیری فصل یخ‌بندان در استان همدان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-56

10.22108/jac.2018.79417.0

زهره مریانجی؛ علی براتیان


11. واکاویی خودهمبستگی فضایی بارش فصلی ایران با استفاده از برونداد پایگاه داده بارشAPHRODITE

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 53-74

عباسعلی داداشی رودباری؛ غلام عباس فلاح قالهری


12. واکاوی زمانی و مکانی روزهای بارندگی در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-36

فاطمه شکی


14. باد صدوبیست روزه‎ی سیستان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-46

سید ابوالفضل مسعودیان


15. واکاوی روند تغییرات ماهانه و سالانه فراسنج‏های اقلیمی در سبزوار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-118

اسماعیل نصرآبادی


16. واکاوی زمانی توفان های تندری در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 47-60

فریده خالصی


17. بررسی نقش پارک ها و فضای سبز در آب و هوای شهر تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

فردین قدمی؛ بهلول علیجانی؛ رضا دهانی


18. آشکارسازی نقش نوسانات اطلس شمالی در شکل گیری تغییرات دمایی استان اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-90

هوشمند عطایی؛ مجید جاوری؛ راضیه فنایی


19. اثر تشعشع محاسبه شده از مدل آلن بر روی میزان تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل مدل فائو پنمن مانتیث (مطالعه موردی: استان یزد)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-72

محمد حسین مختاری؛ اعظم السادات حسینی خضرآباد؛ محمد زارع


20. پیش‌یابی دمای شمال غرب ایران و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-32

عبدالحسین عادل زاده


21. شناسایی پهنه های آب و هوای رویشی استان فارس با تأکید بر گسترش جنگل‌های بنه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-86

مجید منتظری؛ غلامرضا قهاری؛ محمدرضا نگهدار صابر


23. شبیه سازی طوفان گرد ‌و ‌‌غبار 28 فوریه 2009 استان فارس با مدل WRF

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-68

احمد مزیدی؛ سیده فاطمه جعفری زوج؛ سمیه حیدری


24. واکاوی مکانی- زمانی بارش برف‌های سنگین غرب کشور (مطالعه موردی: استان کردستان)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-82

فرشاد صفرپور؛ جواد خوشحال؛ خداکرم حاتمی؛ علی هاشمی


25. اندازه گیری تبخیر ـ تعرق و برآورد مقاومت‌های آئرودینامیکی و سطحی گیاه دارویی همیشه بهار در اقلیم خشک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-100

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری


شماره‌های پیشین نشریه