بررسی پراکنش زمانی - مکانی بیشینه بارش محتمل (PMP) در استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

در پژوهش حاضر، با بکارگیری روش­های آماری و فنون سنجش از دور، برآورد و پهنه­بندی پراکنش بیشینه بارش محتمل در استان فارس مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، پهنه‌بندی مقادیر بیشینه بارش محتمل با رویکرد استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و تعیین نحوه توزیع مکانی این مقادیر می‌باشد. جهت حصول به این هدف، پهنه­بندی مقادیر بیشینه بارش محتمل با استفاده از روش درون‌یابی وزن­دهی معکوس فاصله انجام پذیرفته است. بدین جهت داده­های ماهانه بارش مستخرج از ماهواره TRMM در بازه زمانی 15ساله (1998-2012) با تفکیک مکانی 25/0 × 25/0 درجه مشتمل بر 183 نقطه دریافت شد. سپس پراکنش زمانی - مکانی بیشینه بارش محتمل در فصول چهارگانه ترسیم گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که روند افزایشی از جهت جنوب و خاور استان فارس به سمت نواحی باختری و مرکزی بجز در فصل تابستان وجود دارد. شهرستان‌های رستم، ممسنی و سپیدان از بیشترین میزان (590-770 میلی­متر) در فصل زمستان و شهرستان‌های لارستان، زرین دشت، داراب و آباده از کم‌ترین میزان بیشینه بارش محتمل در فصل تابستان (4 میلی­متر) برخوردار می‌باشند. همچنین بیشترین مقدار و شدت بارش روزانه مشاهده شده منطقه مورد مطالعه در 20 فوریه سال  1999 با دامنه بارشی 110-130 میلی­متر روی داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of distribution temporal – spatial the probable maximum precipitation (PMP) in Fars Province

نویسندگان [English]

  • mahdi narangifard
  • kamal omidvar
Yazd University
چکیده [English]

This study examines the rainfall estimates and precipitation maximum distribution in Fars province through statistical methods and techniques of remote sensing. The main purpose of research is to determine the maximum susceptibility values PMP approach by the use of satellite data and the spatial distribution of these values. To achieve this aim, maximum amount of zoning PMP inverse distance weighting interpolation was conducted. The monthly precipitation data from TRMM satellite extracted from the 15-year period (1998-2012) with a spatial resolution of 0/25 × 0/25 degree consists of 183 points were obtained then the distribution, i.e., the point of the probable maximum precipitation seasons was drawn. The results showed that there was an increasing trend of South and East to West and Central regions of the province, except in the summer. Townships like Rustam, Mamasani and Sepidan had the most probable maximum precipitation (590-770 mm) in winter and cities like Larestan, Zarin Dasht, Darab and Abadeh had the least probable maximum precipitation in summer (4 mm). Also the highest daily rainfall amount and intensity observed in the study area on 20 February 1999 in the range of 110-130 mm rainfall occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probable maximum precipitation (PMP)
  • satellite TRMM
  • temporal – spatial distribution
  • Fars Province