واکاوی روند تغییرات ماهانه و سالانه فراسنج‏های اقلیمی در سبزوار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فرهنگیان

چکیده

در این مطالعه، تحلیل روند آماری فراسنج­های اقلیمی مجموع بارش، تعداد روزهای بارانی، میانگین رطوبت نسبی، میانگین دما، میانگین کمینه و بیشینه دما در دو مقیاس ما­هانه و سالانه بر روی داده­های پیمونگاه(ایستگاه)همدید سبزوار انجام گرفت. برای این منظور،از آماره­های آزمون من- کندال برای تعیین چگونگی روند و از برآورد کننده شیب خط سن برای تعیین شیب یا بزرگی روند داده­های اقلیمی سبزوار در بازه­ی زمانی 1341 تا 1390 استفاده شد. در بین سری‏های زمانی، سری زمانی مجموع بارش سبزوار روند منفی را درماه­های فروردین، اردیبهشت، خرداد، مهر و دی ماه نشان می­دهد این روند منفی بارش اگرچه از جهت آماری معنی­دار نیست اما به جهت اقلیم خشک منطقه، وقوع روند منفی در ماه­های اوج نیاز گیاه به آب و روند افزایشی فراسنج­های دما همینروندکاهشیناچیز اهمیت زیادی دارد. بر اساس آماره­های آزمون من- کندالو نمودار گرافیکی من- کندال در میان سری­های زمانی دما، میانگین کمینه دما از روند افزایشی مشهود­تری نسبت به دیگر سری­های زمانی دما برخوردار است. نتایج این پژوهش، با یافته­های برخی از تحقیقات در مورد برخی نقاط ایران که افزایش دما و کاهش بارندگی را تایید کرده­اند تقریباً هم­خوانی دارد. از نکات قابل توجه دیگر، روند افزایشی قابل توجه در دما به خصوص میانگین کمینه دما می­باشد. در مقیاس سالانه میانگین دما، میانگین کمینه و میانگین بیشینه دما روند افزایشی در فاصله اطمینان99/99% را نشان می­دهند. نمودار گرافیکی من- کندال که برای سری­های زمانی سالانه رسم شده است یک روند منفی ضعیف در مجموع بارش سالانه و میانگین رطوبت نسبی به خصوص در دهه­های اخیر را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of trends monthly and annual climate parameter of Sabzevar

نویسنده [English]

  • Esmail Nasrabadi
چکیده [English]

In this study, statistical trend analysis of climate parameter of total precipitation, number of rain days, mean relative humidity, mean temperature, mean minimum and maximum temperatures in both monthly and annual scale was in Sabzevar. For this purpose, the Mann- Kendall test for detection how trend and sen’s estimator of slope for magnitude or slope of trend in time series for 1961 until 2011 were used. In the time series, the time series of total precipitation in April, May, June, October and January shows a negative trend for precipitation, although not statistically significant, but the dry climate of the region, the occurrence of a negative trend in the peak months increased crop water requirement and the increase temperature parameter is important. Based on test statistics Mann - Kendal and graphical Mann - Kendall in the time series of temperature, mean minimum temperature of the increasing trend towards longer time series of temperature is evident. Results of this study, with the findings of some research about some parts of Iran that Rising temperatures and reduced rainfall have confirmed the almost consistent. Other notable points, the significant increase in the average minimum temperature is. The annual average temperature scale, the average minimum and average maximum temperature the increase in Confidence interval 99/99 percent respectively. Mann- Kendall graphic chart is drawn for the annual time series a weak negative trend in total annual precipitation and mean relative humidity especially in recent decade’s shows in Sabzevar. Keywords: Trend, Mann-Kendall, Method Sen’s Estimator of Slope, climate parameter, Sabzevar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Trend
  • Mann-Kendall
  • Method Sen’s Estimator of Slope
  • climate parameter
  • Sabzevar