آشکارسازی نقش نوسانات اطلس شمالی در شکل گیری تغییرات دمایی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان. خیابان اشرفی اصفهانی نبش خیابان نبوی منش دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

2 دانشگاه پیام نور اصفهان

3 کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

پیوند از دور یکی از ویژگی های آب و هوایی در مقیاس جهانی می باشد. الگوهای پیوند از دور معرف تغییرات کلانی است که در الگوی امواج جوی و رودبادها رخ می دهد و بر الگوی دما، بارش، مسیر رگبارها و موقعیت و شدت رودبادها در قلمروهای وسیع اثر می گذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر این الگوها بر سری های دمایی استان اصفهان صورت پذیرفته است. در این راستا آمار دمای حداقل، دمای حداکثر و متوسط دمای 21 ایستگاه سینوپتیک وکلیماتولوژی در داخل و خارج استان طی مقطع زمانی 2010-1961 در مقیاس ماهانه و همچنین داده های استاندارد شده الگوهای پیوند از دور نیمکره شمالی طی دوره مذکور مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا داده های مورد مطالعه هر پارامتر بوسیله برنامه نویسی به داده های پیکسلی با ابعاد 5×5 کیلومترمربع تبدیل شد. به این ترتیب 4260 پیکسل در سطح استان اصفهان به دست آمد. در نهایت با بهره گیری از آزمون رگرسیون خطی ارتباط سنجی بین پیکسل های هر ماه و الگوهای پیوند از دور صورت پذیرفت. نتایج حاصل شده بیانگر آن است تأثیر شاخص نوسانات اطلس شمالی بر سری های دمایی استان اصفهان بیش از سایر الگوها می باشد. به طوری که تأثیر این شاخص در ماههای سرد سال بیشتر از سایر ماهها بوده است. در این میان در ماه مارس با متوسط ضریب تعیین 8/21 سری های دمایی بیشتر از سایر ماهها تحت تأثیر شاخص مذکور بوده است. شایان ذکر است همبستگی های رخ داده در دو سطح معنی داری 95 و 99 درصد مشاهده شده است. همچنین دمای حداکثر در ماه مارس و متوسط دما در ماه ژولای از همبستگی مستقیم و سایر ماهها از همبستگی معکوس با شاخص مذکور برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detect role the North Atlantic Oscillation in the formation of the temperature changes in Isfahan province

نویسنده [English]

  • Razieh Fanaei 3
1 اصفهان. خیابان اشرفی اصفهانی نبش خیابان نبوی منش دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
2 hghsg suhgfdsy gfuysgfrsfg bfdhtht
3 M.A. ,payame noor, Iran
چکیده [English]

Teleconnection is feature the climate on a global scale. Teleconnection patterns represents a major change that occur in the pattern of atmospheric and jet streams waves and influence on the pattern of temperature, precipitation, storm track and location and intensity jet stream in the vast realms. present study has been done with aim investigate the effect of the North Atlantic Oscillation index to series temperature in Isfahan province. In this context, was used minimum temperature, maximum temperature and average temperature of 21 synoptic and climatology stations inside and outside the province and standard monthly North Atlantic Oscillation index during the period 1961-2010. The first became data studied each parameter data by programming with pixel dimensions of 5 × 5 km. Respectively the 4260 pixels in Isfahan province,. Finally, survey was conducted. relationship between the pixels of each month and the North Atlantic Oscillation index using the linear regression. The results indicate that the effect of the North Atlantic Oscillation index over the series temperature of Isfahan province in the cold months of the year was higher than other months. In March has been affected more than other months the index with an series temperature with coefficient of determination of 21.8. It is was observed significant correlations occurred between 95 and 99%. The maximum temperature in March and the average temperature in July had inverse correlation than other months and had direct correlation the other months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan province
  • Teleconnection
  • Temperature
  • North Atlantic Oscillation