بر اساس نویسندگان

ا

ب

ج

ح

خ

د

ز

ش

  • شجاعی، طیبه [1] دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی کشاورزی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
  • شکی، فاطمه [1]

ص

ع

ف

ق

ک

  • کاشکی، عبدالرضا [1] استادیار آب و هواشناسی، دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی، ایران
  • کیخسروی، قاسم [1] تهران- جنت اباد شمالی-بهارستان28- کوچه مهتاب دوم- پلاک4- واحد3
  • کرمپور، مصطفی [1] استادیار گروه اقلیم شناسی،گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

م

ن

ه

ی

  • یارمرادی، زهرا [1] دانشجوی دکترای اقلیم شناسی ،گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران