اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حجت اله یزدان پناه

اقلیم شناسی(هواشناسی کشاورزی دانشگاه اصفهان

hojjatyatyahoo.com

دبیر تخصصی

حجت اله یزدان پناه

اب و هوا شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان

hojjaty@yahoo.com
h.yazdanpanahatgeo.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سعید جهانبخش اصل

جغرافیا استاد دانشگاه تبریز

s_jahanattabrizu.ac.ir

بهروز ساری صراف

جغرافیا استاد دانشگاه تبریز

sarisarrafattabrizu.ac.ir

سیدابوالفضل مسعودیان

جغرافیا استاد دانشگاه اصفهان

porcistaatyahoo.ie
+98 31 37933133

حسین عساکره

جغرافیا استاد- دانشگاه زنجان

asakerehatznu.ac.ir

محمود خسروی

جغرافیا دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

mahmood.khosraviatgmail.com

داریوش رحیمی

جغرافیا دانشیار- دانشگاه اصفهان

dariush111353atyahoo.com

کارشناس نشریه

طوبی پناهی

-- --

--
t.panahiatstaf.ui.ac.ir
031- 37933194

h-index: --