کلیدواژه‌ها = ناوة عمیق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار جو در زمان رخداد طوفان‌های تندری همراه با بارش شدید در شمال شرق ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 0-0

10.22108/jac.2018.101785.1008

عبدالرضا کاشکی؛ مهدی اسدی؛ حسن حاجی محمدی