موضوعات = آب و هوا شناسی همدید
تعداد مقالات: 5
2. بررسی ساختار جو در زمان رخداد طوفان‌های تندری همراه با بارش شدید در شمال شرق ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 0-0

10.22108/jac.2018.101785.1008

عبدالرضا کاشکی؛ مهدی اسدی؛ حسن حاجی محمدی


3. پیش‌یابی دمای شمال غرب ایران و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 17-32

عبدالحسین عادل زاده


5. واکاوی مکانی- زمانی بارش برف‌های سنگین غرب کشور (مطالعه موردی: استان کردستان)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-82

فرشاد صفرپور؛ جواد خوشحال؛ خداکرم حاتمی؛ علی هاشمی