موضوعات = مدل های اب و هوایی
تغییرپذیری فصل یخ‌بندان در استان همدان

دوره 3، شماره 1، تیر 1395، صفحه 41-56

10.22108/jac.2018.79417.0

زهره مریانجی؛ علی براتیان


بررسی نقش پارک ها و فضای سبز در آب و هوای شهر تهران

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 1-16

فردین قدمی؛ بهلول علیجانی؛ رضا دهانی


شبیه سازی طوفان گرد ‌و ‌‌غبار 28 فوریه 2009 استان فارس با مدل WRF

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 49-68

احمد مزیدی؛ سیده فاطمه جعفری زوج؛ سمیه حیدری


اندازه گیری تبخیر ـ تعرق و برآورد مقاومت‌های آئرودینامیکی و سطحی گیاه دارویی همیشه بهار در اقلیم خشک

دوره 2، شماره 2، دی 1394، صفحه 83-100

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری


آشکارسازی نقش نوسانات اطلس شمالی در شکل گیری تغییرات دمایی استان اصفهان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 75-90

هوشمند عطایی؛ مجید جاوری؛ راضیه فنایی