موضوعات = مدل های اب و هوایی
تعداد مقالات: 5
1. تغییرپذیری فصل یخ‌بندان در استان همدان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 41-56

10.22108/jac.2018.79417.0

زهره مریانجی؛ علی براتیان


2. بررسی نقش پارک ها و فضای سبز در آب و هوای شهر تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-16

فردین قدمی؛ بهلول علیجانی؛ رضا دهانی


3. شبیه سازی طوفان گرد ‌و ‌‌غبار 28 فوریه 2009 استان فارس با مدل WRF

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-68

احمد مزیدی؛ سیده فاطمه جعفری زوج؛ سمیه حیدری


4. اندازه گیری تبخیر ـ تعرق و برآورد مقاومت‌های آئرودینامیکی و سطحی گیاه دارویی همیشه بهار در اقلیم خشک

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-100

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری


5. آشکارسازی نقش نوسانات اطلس شمالی در شکل گیری تغییرات دمایی استان اصفهان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-90

هوشمند عطایی؛ مجید جاوری؛ راضیه فنایی