واکاوی زمانی و مکانی روزهای بارندگی در ایران

نویسنده

چکیده

چکیده
بارش یکی از متغیرترین عناصر اقلیمی است که تغییرات آن می‌تواند تبعات منفی محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی برای جوامع بشری داشته باشد. بنابراین هدف از این پژوهش، شناسایی ویژگی‌های زمانی و مکانی روز-های بارندگی در ایران در بازه‌ی زمانی 20 ساله (1387-1367) است. هم‌چنین از روش گردشی به محیطی در آن استفاده شده‌است. بدین منظور از 40 ایستگاه همدید با بیشترین ثبت فراوانی استفاده شده‌است. در این پژوهش داده‌‌های هوای حاضر (ww) در هشت ماتریس به تعداد ساعات دیده‌بانی تنظیم گردید. ستون‌های این ماتریس معرف ایستگاه‌ها یعنی 40 ستون و سطرهای ‌آن معرف روز‌های دیده‌بانی یعنی 7670 سطر می‌باشد. تنظیم این داده‌ها در نرم‌افزار متلب و محاسبه‌ی فراوانی کدها با استفاده از روش‌های آماری صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سامانه‌های باران‌زا معمولاً از خارج از ایران وارد کشور می‌شوند که شامل پرفشار سیبری، کم‌فشار سودان، کم‌فشار گنگ در سطح زمین، و فرود بلند مدیترانه و دریای سرخ و پرفشار حاره‌ای ایران در سطوح میانی جو و مهمترین سامانه‌های تأثیرگذار بر بارش کشور می‌باشند. هم‌چنین به‌علت مسیر طولانی طی شده توسط این سامانه‌ها، عمده‌ی بارندگی در ایران سبک است. تغییرات بارش متأثراز دو دسته عوامل محلی شامل؛ عرض و طول جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریای آزاد، دوری و نزدیک به منابع رطوبتی، جهت کوهستان‌ها مانند البرز و زاگرس، دامنه‌های بادگیر و آفتابگیر و عوامل بیرونی شامل؛ سامانه‌های منطقه‌ای و سیاره‌ای گردش عمومی جو است. آذر و اسفند ماه بیشترین فراوانی ماهیانه‌ی بارندگی را دارد و زمستان فصل بارش کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Tempo – Spatial Analysis of Rainy Days in Iran

نویسنده [English]

  • Fatame Shakki
چکیده [English]

1-Introduction
Precipitation is one of the most variable climatic elements that It ̕s changes Can have negative consequences on environmenta socialty, economics and even on The cultural societies. So, The purpose of this Project is identify The spatial and temporal characteristics of Rainy Days in a 20 year Period (1387-1367).

2- Methodology
And circulation to environmental is used too.

3– Discussion
For This purpose, 40 synoptic stations with the highest frequency recorded are used. In this study, the present climatic datas (ww) are set in eight Matrix to the nember of observation tims.
The Matrix ̕s columns represent the 40 stations and lines represent days of observation That is 7670 lines. Setting These datas in MATLAB soft ware and calculate the frequency of coding in done by using statistical methods.

4– Conclusion
The results of studies show that Plurial systems usually com from out of Iran That contain Siberian high- pressure , Sudan low pressure, dumb low pressure at ground level, Mediterranean and Red Sea and tropical high pressure in the middle levels of the atmosphere and the most important affective systems on the country ̕s precipitation and due to the long path, passed by these systems, in Iran the most of The precipitation are light .
Precipitation changes are affected by local factors including latitude and longitude, the heiht above sea level, farness and nearness to water sources. The direction of mountains,like Alborz and Zagros, wind ward and sunward ,Slopes, and external factors including : regional and Planetory systems of the general circulation of atmosphere ,Azor(March) and Esphand (February) have the hightes rate of monthly rainy days. And winter is the season of precipitation in counyry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Temporal Analysis
  • Spatial Analysis
  • precipitation
  • Rain Day