آب و هواشناسی توفان‌های گرد و غبار در ایران

نویسنده

چکیده

توفان‌های گرد و غبار یکی از زیان‌بارترین بلایای طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. این پدیده به عنوان یکی از بحران‌های محیطی باعث تأثیرات نامطلوب زیست محیطی می‌گردد که سبب از بین بردن زمین‌ها و کشتزار‌ها، آلوده نمودن آب‌های سطحی، گسترش بیابان‌ها و نواحی خشک، ایجاد مشکلات به خاطر کاهش دید افقی، بروز تصادفات جاده‌ای، ایجاد مانع در مسیر ریل‌ها، بیماری‌های تنفسی و چشمی، ‌‌مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌شود. بنابراین هدف از این پژوهش واکاوی آماری و بررسی الگوهای گردش جوی ایجاد کننده‌ی گرد و غبار در ایران در بازه‌ی زمانی 30 ساله از سال 1358 تا 1388 است. بدین منظور ابتدا تعداد روزهای گرد و غباری در ایران شناسایی و سپس الگوهای گردشی ایجاد کننده‌ی آن‌ها ترسیم گردید. پایگاه داده‌ها در نرم افزار متلب به صورت آرایه 5328 * 155 با آرایش زمان بر روی سطرها و مکان بر روی ستون‌ها تشکیل شده است و سپس روی آرایه داده‌ها واکاوی خوشه‌ای به روش ادغام وارد صورت گرفت و برای روزهای گردوغباری ایران، چهار الگوی گردشی برای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال شناسایی گردید. نتایج نشان می‌دهد که در میان فصول، بیشینه توفان‌های گرد و غبار در تابستان و کمینه آن مربوط به فصل زمستان است و تیر ماه بیشترین فراوانی توفان‌ها و آذر ماه کمترین فراوانی را داشته است. نتایج حاصل از تحلیل همدید نشان می‌دهد که در تراز 500 هکتوپاسکال، ایجاد جبهه‌ی خشک بر روی عراق و ترکیه که حاصل تضاد دمایی هوای سرد بر روی ترکیه و هوای گرم بر روی عراق است، یکی از عوامل انتقال گرد و غبار از بیابان‌های مجاور به ایران است. هم‌چنین مناطق کژفشار ایجاد شده روی مرز دریای مدیترانه، دریای سیاه و دریای سرخ ، مرز عراق و حجاز، مرز عراق و ایران باعث ایجاد توفان‌های گرد و غبار در ایران می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climatological Analysis of Dust Storms in Iran

نویسنده [English]

  • Masoomeh Zangeneh
چکیده [English]

Abstract
Dust storms are among the most damaging natural disasters in the arid and semiarid regions of the world. This phenomenon as one of the environmental crises causes unfavorable environmental effects which result in the devastation of fields and gardens, the pollution of surface water, the expansion of deserts and dry areas, the creation of problems due to reducing the horizontal visibility, the occurrence of road accident, creation of barriers in railroads, respiratory and ophthalmic diseases, economic challenges and etc. therefore, the present study has the objective to statistically investigate and analyze the atmospheric circulation patterns causing the dust in Iran in a 30-year timeframe from 1979 to 2009. To do so, firstly, the number of the dusty days in Iran were identified and then the circulation patterns causing dust were designed. The databases and MATLAB software program with the array of 5328 * 155 with time on the rows and space on the columns were constructed and then, on the data array, the cluster analysis was conducted in the integration method and for the dusty days in Iran, four circulation patterns for geopotential height at 500 hPa were identified. The results indicate that in between seasons, the maximum of dust storms is in the summer and its minimum is in the winter and Tir (July) has had the most frequent storms, while Azar (December) has had the least frequent storms. The results obtained from the synoptic analysis show that at 500 hPa, the formation of dry air front over Iraq and Turkey which is the result of temperature contrasts of cold weather on Turkey and hot air over Iraq, is one of the factors of the transfer of the dust to deserts neighboring Iran. Further, low pressure areas of the borders of the Mediterranean Sea and Hijaz, the border of Iraq and Hijaz, the border of Iraq and Iran cause dust storms over Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climatic synoptic
  • Dust Storms
  • Analysis spatial
  • Analysis Temporal