دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1394 
3. تاثیر اقلیم بر فنولوژی بادام در شهرستان نجف‏آباد در دمای فعال

صفحه 37-52

زهرا میرعباسی نجف آبادی؛ سعید موحدی؛ علی براتیان